دادا ما اینجاییم تا بیتریین ها را بتوون بوگویم میشنوییی برو برا رفیقااد تعریف کن اصفانمووون بت میگه کوجا بری کوجا بیایی تا پول کم بدی و چیز خووب بخوری کار خواسی وخی بیا اینجا یه سر بزن خب اش و برات کنار گذاشتیم  

جای تبلیغات

جای تبلیغات

keyboard_arrow_up