کمبود های خیار

کمبود نیتروژن
برگ های مسن رنگ پریده، دمبرگ ها ضعیف، رنگ میوه خیار سبز روشن، سطح برگ کوچک
کمبود فسفر
رنگ برگ ها سبز تیره، برگ ها کوچک و توسعه نیافته، گل ها بسیار کم، رشد پیچک کم، ساقه نازک اولین علائم قابل مشاهده روی برگ های مسنتر – تغییر رنگ یکنواخت برگ و ظهور اشکال مختلف
کمبود پتاس
حاشیه زرد رنگ همراه با سوختگی بین رگبرگ های اصلی و حاشیه برگ ها.این علائم از حاشیه برگ ها شروع و به سمت مرکز برگ مابین رگبرگ ها توسعه مییابد.میوه ها بدشکل و دم میوه در محل گلگاه بزرگ می شود
کمبود منیزیم
زرد شدن مابین رگبرگ ها، توسعه به سمت پهنک و نهایتاً ظهور لکههای سوخته قهوهای روشن در کمبود شدید
سمیت بر
ظهور نوار عریض زرد اطراف حاشیه برگ و در حالت شدید ظهورزردی و بد شکلی در برگ های جوان
اولین علائم قابل مشاهده روی برگ های جوان– تغییر رنگ یکنواخت برگ و ظهور اشکال مختلف
کمبود آهن
زردبرگی بین رگبرگها در بین برگهای اولیه و جوان. در صورت شدت موجب بیرنگی و سفید شدن برگ میشود
کمبود روی
کوتاه شده فاصله میانگرهها، نوک تیز شدن و ریز شدن برگ های اولیه و زرد شدن عمومی برگ های جوان
اولین علائم قابل مشاهده روی برگ های بالغ و جوان – تغییر رنگ یکنواخت برگ و ظهور اشکال مختلف
کمبود کلسیم
از بین رفتن نقاط رشد، فنجانی شدن جوانترین برگ ها به سمت پایین وسوختگی لبه آن ها. بزرگ شدن انتهای دم میوه ( برعکس کمبود پتاسیم). زرد شدن مریستم انتهایی
کمبود بر عدم تشکیل پوست میوه، ایجاد لکه های ترک مانند بر روی پوست میوه، چوب پنبهای شدن میوه، از بین رفتن نقاط رشد و کور شدن مریستم اولیه انتهایی. سقط میوه و میوه کوری.رشد میوههای دچار کمبود،سبب ایجاد میوه های مخروطی و قوسی شکل میشود

نیتروژن (ازت)

 

کمبود نیتروژن در فلفل دلمه سبز
کمبود نیتروژن در فلفل دلمه سبز
گیاه سمت راست فاقد ازت یا نیتروژن است در نتیجه کم رنگ ، کم رشد ، بدون میوه و گل  و برگ های قدیمی زرد رنگ و این شرایط گسترش پیدا می کند تا به برگ های جوان برسد

 

نیتروژن
بیشتر گیاهان به مقدار زیادی به نیتروژن نیاز دارند.
کمبود نیتروژن ظرفیت گیاه را برای به دام انداختن انرژی از طریق فتوسنتز کاهش می دهد
نیتروژن در تولید کلروفیل مورد نیاز است
(رنگدانه سبز در برگها) ، که مسئول آن است که
نور خورشید را تبدیل به انرژی قابل استفاده گیاه بکند.
هم رشد رویشی و هم تولید میوه در صورت تأمین نشدن نیتروژن به شدت محدود می شوند
نیتروژن کم باعث میشود برگ گیاهان رنگ پریده و دوک دار به نظر می رسند.
برگها  جدید کوچک هستند اما سبز باقی می مانند ، در حالی که
قدیمی ترین برگها زرد می شوند و می میرند. اگر این مشکل
اصلاح نشود ، زردی شاخه را گسترش می یابد تا
برگهای جوان تر برسد و میوه ها کم رنگ
کوتاه و ضخیم می شوند
. در کمبـود نیتـروژن
رنگ میوه روشن و میوه نوک تیز و ترد میشود و در اثر مصرف زیاد نیتروژن میـوه نـرم، تیـره
رنگ و درشت میشود.
برای تولید خیار هیدروپونیک ، از یک ماده مغذی استفاده کنید.
فسفر
کمبود فسفر در خیار2
کمبود فسفر در خیار۲
کمبود فسفر 3
کمبود فسفر ۳

 

کمبود فسفر: قدیمی ترین برگ این گیاه متوقف شده است
و به رنگ زرد روشن در آمده اما برگ بالای آن سبز تیره باقی می ماند.

 

کمبود فسفر: این برگ مسن قهوه ای نشان داده می شود ،
لکه های بین رگها سوخته شده اند.

 

کمبود فسفر: این برگ مسن قهوه ای نشان داده می شود ،
لکه های بین رگها سوخته شده اند.

 

گیاهان در تمام مراحل رشد به فسفر نیاز دارند ،
اما تقاضا در زمان استقرار محصول بیشتر است
اگر فسفر محدود شود باعث رشد زودرس گیاه میشود
و از بافتهای مسن تر به بافتهای جوان تر منتقل می شود ،
مانند برگ ، ریشه و نقاط رشد.
در یک محصول مانند خیار ، که مرتب میوه و برگ جدید دارد یک منبع منظم
فسفر (و سایر عناصر) مورد نیاز است
تا اطمینان حاصل شود که گیاه می تواند میوه با کیفیت را در یک دوره طولانی حفظ کند
گیاهان با کمبود فسفر ریشه ضعیفی دارند ،
کوتاه ، و میوه کوچک ، تیره ،  برگها سبز خاکستری
.  برگ های مسن در شاخه های پایین چرخیده میشود و به رنگ
زرد روشن در می آیند.
با این حال ، بر خلاف کمبود نیتروژن ،برگ دقیقاً بالای این برگ سبز تیره باقی می ماند.
لکه های قهوه ای در میان رگها شروع به ظاهر شدن می کند
سوختگی گسترش می یابد تا اینکه
برگ جدید می میرد. مجموعه میوه ها کاهش می یابد و تولید مختل می شود.

گلخانه خیار

بیماری های گلخانه خیار

مسمومیت های گلخانه خیار

خرید و فروش گلخانه

 

پتاسیم 

کمبود پتاس در فلفل دلمه سبز
کمبود پتاس در فلفل دلمه سبز
کمبود پتاس خیار
کمبود پتاس خیار
کمبود پتاس میوه خیار
کمبود پتاس میوه خیار

کمبود پتاسیم: زردی و سوزاندن برگ های مسن
برگها از لبه ها (چپ و مرکز) شروع می شوند و در نهایت
بین رگهای اصلی به سمت مرکز برگ گسترش می یابد
(راست).

 

میوه در انتهای ساقه منبسط نمی شود.

 

کمبود پتاسیم بر آب گیاه تأثیر می گذارد
و با تنظیم  دهانه روزنه ها آن ها را باز یا بسته می کند.
میوه ها با کمبود پتاسیم  پژمرده می شوند.
پتاسیم به دلیل متحرک بودن در زمان کمبود به سمت برگ های بالاتر و جوان حرکت می کنند.
با اینکه در رشد گیاه وقفه ای ایجاد نمی کند اما کیفیت میوه ها به شدت کاهش پیدا می کند،
کمبود پتاسیم باعث زردی و سوختگی برگ های پیر تر می شود .
علایم سوختگی از حاشیه برگ ها شروع می شود و به سمت رگ برگ ها گستر پیدا می کند، ممکن است مناطق زیادی از گیاه سبز بماند تا زمانی که کمبود حاد بشود.
سوختگی قهوه ای در نواحی زرد ایجاد می شود و
گسترش می یابد تا برگ خشک و کاغذی شود
هر برگی که میمیرد بقیه برگ ها رشد بیشتری می کند،  میوه ها کامل بسته نمیشوند و حالت لامپی شکل به خود می گیرند، علامتی که ناشی از تنش آبی است.

 

کلسیم 

کمبود کلسیم
کمبود کلسیم
کمبود کلسیم 2
کمبود کلسیم ۲
کمبود کلسیم خیار
کمبود کلسیم خیار

 

کمبود کلسیم: جوانترین برگها   به مانند فنجان رو به پایین و 
لبه ها سوخته اند.

 

علائم کمبود کلسیم در برگ خیار

بدشکلی انتهایی میوه ناشی از کمبود کلسیم و شوری خاک

 

کلسیم برای عملکرد سلول مهم است
مقاومت دیواره های سلول گیاه ازنقش های کلسیم است. اکثر
اختلالات مربوط به کلسیم که در محصولات زراعی ایجاد می شود
توسط شرایط نامساعد رشد ایجاد می شود و نه به خاطر کار نکردن ریشه ها.
در شرایط گرم و خشک بیشترین کمبود کلسیم ایجاد می شود.
همچنین زمانی که رطوبت مداوم ایجاد شود باعث کمبود می شود.
شرایط دیگری که میتواند کمبود کلسیم ایجاد کند
    •     غرقابی کردن زمین
    •     شوری بستر
    •     آمونیم یا پتاسیم بالا
    •     بیماری ریشه
کلسیم یکی از عناصری است که گیاه به مقدار کم از جذب می کندبه این دلیل که در هنگام جذب گیاه دو یون هیدروژن می دهد
و یک یون کلسیم می گیرد این در حالی است که برای جذب پتاس یک یون هیدروژن می دهد و یک یون پتاس می گیرد.
کلسیم در جریان تعرق گیاه حرکت می کند و عمدتا در برگهای قدیمی تر رسوب می کند.
کمبودها در جوانترین برگها و نقاط رشد یافت می شود که سرعت تعرق کمی دارند، برگهای جدید می سوزد یا برگ ها رو به سمت پایین می آید
زیرا که حاشیه برگ ها قادر به گسترش نیستند، برای برگ های مسن معمولا اتفاقی نمی افتد،
گل ها می خشکد و جوانه ها میسوزد و میوه کوچک و بی میزه می شود و شکوفه ها رشد طبیعی نداشته باشد،
منیزیم

 

کمبود منیزیم در خیار
کمبود منیزیم در خیار
کمبود منیزیم در خیار 2
کمبود منیزیم در خیار ۲
کمبود منیزیم: زردی بین رگهای اصلی
از برگهای مسن تر (سمت چپ) تبدیل به رنگ برنزی میشود   و کاغذی شکل شده و می سوزد  می شود.
عکس وسط
برگهای جوانتر  کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند.

 

کمبود منگنز: رگهای برگهای میانی تا فوقانی
سبز باقی می ماند در حالی که بقیه برگ رنگ پریده به صورت یکنواخت از سبز تا زرد شده اند

 

کمبود منیزیم : منیزیم یک ترکیب کلروفیل است.
کمبود منیزیم را می توان ناشی
از زیادی کودهای پتاسیم یا در هوای سرد یا بستر مرطوب سنگین یا وقتی ریشه ها فعالیت کمتری دارند دانست.
کمبود منیزیم باعث زردی برگ های پیرتر می شود
بین رگ رگ برگ ها شروع به رنگ بریدگی می کند
و در کمبود شدید شروع به سوختن برگ ها می کند،  و در نهایت بازده میوه کاهش می یابد.

آهن

کمبود آهن خیار
کمبود آهن خیار

کمبود آهن: برگ های جوان به رنگ سبز کمرنگ تا زرد در میآیند در حالی که رگ برگ های سبز رنگ دارند (عکس وسط و چپ). در موارد شدید رگ برگ ها هم زرد شده و برگ رو به سمت سفید می رود (عکس وسط) شما میتواند با برگ سالم که در قسمت راست گذاشته مقایسه نمایید

 

آهن برای تولید کلروفیل و فعال شدن
چندین آنزیم مورد نیاز است، به ویژه آنزیم هایی که درگیر
فتوسنتز و تنفس هستند ،
رایج ترین دلیل کمبود آهن یک PH بالا است. اهن
وقتی pH بالاتر از ۷ باشد (یعنی رو به سمت قلیایی برود )، در دسترس بودن  آن کاهش می یابد.
کمبود آهن می تواند توسط بستر بد مانند زهکشی ضعیف یا غلظت زیاد یونهای فلزی در
بستر یا محلول غذایی ایجاد شود.
کمبود آهن می تواند توسط منگنز زیاد القا شود.
کمبود آهن باعث ایجاد یک کلروز سبز کمرنگ و یکدست در برگ های جدید می شود در حالیکه بقیه برگ ها سبز تیره هستند.
ا در ابتدا ، رگها سبز می مانند و یک الگوی شبکه مانند روی برگ ایجاد میشود .
اگر کمبود شدید باشد ، رگ برگ های کوچک نیز محو می شوند ، و برگها ممکن است در نهایت بسوزند به خصوص اگر در معرض نور شدید خورشید باشید.

بور

کمبود بور در گیاه خیار
کمبود بور در گیاه خیار

 

کمبود بور: برگهای پیر حاشیه زرد ایجاد می کنند  برگهای جدید مات و خالدار به نظر می رسند (راست).
کمبود بور: رگه های طولی زرد خالدار (عکس چپ و وسط)
به نشانه های چوب پنبه ای روی پوست (سمت راست) تبدیل می شود.

 

کمبود بور: نسبت گوشته خیار به مرکز و هسته های خیار زیاد تر است و روی پوست خیار حالت های چوب پنبه ای ایجاد می شود(عکس پایین)
میوه سالم (عکس بالا)

 

کمبود بور: میوه سقط شده (بالا)؛
پیچ خوردن و زخم شدن(مرکز و پایین).

 

خیار نیاز تقریباً کمی به آن دارد
تفاوت کمی بین کمبود و بیش بود بور وجود دارد
برای رشد طبیعی گیاه جذب مداوم  بور از ریشه مورد نیاز است
تنظیم سلولهای در حال رشد و  گرده افشانی
تولید بذر و رشد میوه تحت تأثیر کمبود بور قرار می گیرد
کمبود.
کمبود بور باعث ایجاد علایم هم بر روی برگ و هم میوه می شود
علائم اصلی برگ اعوجاج است
برگهای جدیدتر (در موارد شدید نقطه جوانه ها
می میرند) و یک مرز گسترده زرد
در حاشیه قدیمی ترین برگهاایجاد می شود . میوه جوان میمیرند(سقط خیارچه ها و خشک شدن گل ها) از علایم کمبود بر در میوه است
رگه های طولی زرد ، که به چوب پنبه ای تبدیل می شوند
علائم (scurfing) در امتداد پوست میوه خیار از علائم کمبود بور است،
گرمایش نامناسب زمستان. در حال رشد و بالغ بودن
و میوه ها به شکل منحنی در می آیند .
حواستان باشد پیچ خوردگی سردی هوای زمستان و آفت تریپس را با کمبود بور اشتباه نگیرید

کمبود روی

کمبود روی در خیار گلخانه
کمبود روی در خیار گلخانه

 

کمبود روی در بوته و برگ خیار گلخانه ای
در کمبود روی بوته رزت شکل و نوک برگها نیزه ای می شود
[/col] [/row]
کمبود روی موجب کاهش رشد ریشـه و گلـدهی در بوتـه خیـار شـده و کمبـود آن
مریستم انتهایی گیاه را مختل میکند و موجب رخ کوری میشود. کمبود روی در گیاه،سـبب
رزت شدن و مثلثی شدن برگهای خیار میشود. کمبود روی با محلولپاشی سولفات روی بـا
غلظت ۳ در هزار به راحتی برطرف میشود

 

 

 

بیماری های خیار

مسمومیت های خیار

شغل پر درآمد گلخانه فلفل دلمه

خرید و فروش گلخانه

شماره تلفن های میدان درچه

 

 

لینک کوتاه

esfanemoooon.ir/?p=62079

آخرین مطالب

keyboard_arrow_up